Wat weet jij van laad­pa­len aan­leg­gen en installeren?

Overweeg je laadpalen op het parkeerterrein van je organisatie te installeren, dan kun je maar beter weten waar je het over hebt. Kennis van laadpalen is essentieel om samen met netbeheerders en installateurs tot de juiste oplossing te komen.

Faci­li­ty­ma­na­gers krij­gen gere­geld te horen dat ze geen laad­pa­len kun­nen aan­leg­gen op hun loca­tie. De rede­nen lopen uiteen.

De top drie aan­ge­voer­de argumenten:

  1. Er is te wei­nig capaciteit
  2. De aan­leg en aan­slui­ting op het net­werk zijn te complex
  3. Piek­be­las­tin­gen leg­gen de stroom­voor­zie­ning op de loca­tie lam

Ken­nis van data-uitwisseling

De argu­men­ten klin­ken op zich­zelf plau­si­bel. Maar of ze klop­pen, weet je je alleen als je ken­nis van zaken hebt. Je moet begrij­pen hoe het zit met data-uit­wis­se­lin­gen tus­sen aan­slui­tin­gen en het is pret­tig om gevoel te heb­ben voor eco­no­mi­sche en finan­ci­ë­le bespie­ge­lin­gen. Ver­der is een zeke­re mate van cre­a­ti­vi­teit vereist.

Vaak van­uit tech­niek gedacht

In de laad­pa­len­bran­che wordt voor­na­me­lijk van­uit tech­niek gedacht. Het ene bedrijf heeft ver­stand van meter­kas­ten, het ande­re van kabels, en weer een ander van ver­ster­kers of ver­deel­kas­ten. Er zijn maar wei­nig men­sen en/​of bedrij­ven die het hele, com­plexe spec­trum over­zien. Het is dus niet zo gek dat faci­li­ty­ma­na­gers van hotels, res­tau­rants, school­ge­bou­wen, zie­ken­hui­zen, kan­toor­pan­den en ande­re instel­lin­gen de gewens­te know­how niet bezit­ten en de argu­men­ten van instal­la­teurs en net­werk­be­heer­ders dus meest­al niet kun­nen counteren.

Kan niet, bestaat niet

We zijn ruim 12 jaar actief in de ener­gie­bran­che en mer­ken dat nog veel onwe­tend­heid heerst. Met val­len en opstaan is Pluq uit­ge­groeid tot een waar­de­vol­le bron van ken­nis. Ver­ge­lijk het met een chi­rurg. Wie vaak dezelf­de ope­ra­ties ver­richt, wordt spe­ci­a­list. Com­pli­ca­ties en onver­wach­te situ­a­ties vra­gen om ade­quaat han­de­len en onge­wo­ne oplos­sin­gen. Zo heb­ben we samen met onze vas­te instal­la­tie­part­ner op uit­da­gen­de loca­ties – de par­keer­ga­ra­ge van Wagen­borg Pas­sa­giers­dien­sten in Hol­werd (mid­den in de Wad­den­zee) en het par­keer­ter­rein bij Die­ren­park Amers­foort – laad­plei­nen gere­a­li­seerd die ‘eigen­lijk niet moge­lijk waren’.

Bij Pluq zijn nu dan ook van mening dat ‘kan niet’ niet bestaat.

  1. Capa­ci­teits­pro­ble­men los je op met cre­a­tief den­ken. Je kunt de laadin­ten­si­teit bij­voor­beeld real time afstem­men op de hoe­veel­heid capa­ci­teit die voor­han­den is.
  2. De aan­leg en instal­la­tie van laad­pa­len is zel­den te com­plex. Het ver­eist scherp denk­werk, een goe­de voor­be­rei­ding, vak­lui en een goe­de planning.
  3. Piek­be­las­tin­gen zijn goed con­tro­leer­baar door de laad­pa­len afwij­kend in te stellen.

Mis­schien doe je er ver­stan­dig aan om je juist niet af te vra­gen wat je van laad­pa­len aan­leg­gen en instal­le­ren weet. Het ant­woord is eigen­lijk niet relevant.

De vraag die je je wel moet stel­len, luidt: wil ik laad­pa­len op mijn parkeerterrein?

Is het ant­woord posi­tief, dan mag je kos­te­loos gebruik maken van onze ken­nis van laad­pa­len aan­leg­gen en installeren.

Second opi­ni­on

Is jouw loca­tie niet geschikt voor laadpalen?

Vraag om een second opinion.

Stuur een mail naar info@​pluq.​eu en we nemen con­tact met je op.

Door Pieter Zijlema
Deel dit artikel