Pri­va­cy- en coo­kie verklaring

Pluq, geves­tigd aan de Karspel­dreef 8, 1101 CJ Amster­dam, is ver­ant­woor­de­lijk voor de ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens zoals weer­ge­ge­ven in deze privacyverklaring.

Con­tact­ge­ge­vens:

pluq​.eu
Karspel­dreef 8,
1101 CJ Amster­dam
+31 20 794 0538

Per­soons­ge­ge­vens die wij verwerken

Pluq ver­werkt uw per­soons­ge­ge­vens door­dat u gebruik maakt van onze dien­sten en/​of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hier­on­der vindt u een over­zicht van de per­soons­ge­ge­vens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Tele­foon­num­mer
  • E‑mailadres

Bij­zon­de­re en/​of gevoe­li­ge per­soons­ge­ge­vens die wij verwerken

Onze web­si­te en/​of dienst heeft niet de inten­tie gege­vens te ver­za­me­len over web­si­te­be­zoe­kers die jon­ger zijn dan 16 jaar. Ten­zij ze toe­stem­ming heb­ben van ouders of voogd. We kun­nen ech­ter niet con­tro­le­ren of een bezoe­ker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrok­ken te zijn bij de onli­ne acti­vi­tei­ten van hun kin­de­ren, om zo te voor­ko­men dat er gege­vens over kin­de­ren ver­za­meld wor­den zon­der ouder­lij­ke toe­stem­ming. Als u er van over­tuigd bent dat wij zon­der die toe­stem­ming per­soon­lij­ke gege­vens heb­ben ver­za­meld over een min­der­ja­ri­ge, neem dan con­tact met ons op via info@​pluq.​eu, dan ver­wij­de­ren wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van wel­ke grond­slag wij per­soons­ge­ge­vens verwerken

Pluq ver­werkt uw per­soons­ge­ge­vens voor de vol­gen­de doelen:

U te kun­nen bel­len of e‑mailen indien dit nodig is om voor u een pas­send voor­stel te maken en te sturen 

U te kun­nen bel­len of e‑mailen indien dit nodig is om onze dienst­ver­le­ning uit te kun­nen voeren

Pluq ver­werkt ook per­soons­ge­ge­vens als wij hier wet­te­lijk toe ver­plicht zijn, zoals gege­vens die wij nodig heb­ben voor onze belastingaangifte. 

Geau­to­ma­ti­seer­de besluitvorming

Pluq neemt niet op basis van geau­to­ma­ti­seer­de ver­wer­kin­gen beslui­ten over zaken die (aan­zien­lij­ke) gevol­gen kun­nen heb­ben voor per­so­nen. Het gaat hier om beslui­ten die wor­den geno­men door computerprogramma’s of ‑sys­te­men, zon­der dat daar een mens (bij­voor­beeld een mede­wer­ker van Pluq) tus­sen zit. 

Hoe lang we per­soons­ge­ge­vens bewaren

Pluq bewaart uw per­soons­ge­ge­vens niet lan­ger dan strikt nodig is om de doe­len te rea­li­se­ren waar­voor uw gege­vens wor­den ver­za­meld. Wij han­te­ren de vol­gen­de bewaar­ter­mij­nen voor de vol­gen­de (cate­go­rie­ën) van persoonsgegevens:

Indien u een con­tact gehad heeft met Pluq en/​of een voor­stel van ons heeft ont­van­gen, maar u geen klant bij ons gewor­den bent, zul­len wij uw gege­vens uiter­lijk één jaar na ons laat­ste con­tact ver­wij­de­ren. Bent u wel klant bij ons gewor­den of wij bij u, dan zul­len wij uw per­soons­ge­ge­vens bewa­ren voor de duur van zeven jaar na het ein­de van het boek­jaar waar­in de over­een­komst met u vol­le­dig is uit­ge­voerd. De peri­o­de van zeven jaar komt over­een met de peri­o­de waar­bin­nen wij ver­plicht zijn onze admi­ni­stra­tie te bewa­ren voor de Belas­ting­dienst. Na afloop van deze peri­o­de zul­len wij uw per­soons­ge­ge­vens verwijderen.

Delen van per­soons­ge­ge­vens met derden

Pluq ver­strekt uit­slui­tend aan der­den en alleen als dit nodig is voor de uit­voe­ring van onze over­een­komst met u of om te vol­doen aan een wet­te­lij­ke verplichting. 

Coo­kies, of ver­ge­lijk­ba­re tech­nie­ken, die wij gebruiken

Pluq gebruikt alleen tech­ni­sche en func­ti­o­ne­le coo­kies. En ana­ly­ti­sche coo­kies die geen inbreuk maken op uw pri­va­cy. Een coo­kie is een klein tekst­be­stand dat bij het eer­ste bezoek aan deze web­si­te wordt opge­sla­gen op uw com­pu­ter, tablet of smartpho­ne. De coo­kies die wij gebrui­ken zijn nood­za­ke­lijk voor de tech­ni­sche wer­king van de web­si­te en uw gebruiks­ge­mak. Ze zor­gen ervoor dat de web­si­te naar beho­ren werkt en ont­hou­den bij­voor­beeld uw voor­keurs­in­stel­lin­gen. Ook kun­nen wij hier­mee onze web­si­te opti­ma­li­se­ren. U kunt zich afmel­den voor coo­kies door uw inter­net­brow­ser zo in te stel­len dat deze geen coo­kies meer opslaat. Daar­naast kunt u ook alle infor­ma­tie die eer­der is opge­sla­gen via de instel­lin­gen van uw brow­ser verwijderen.

Gege­vens inzien, aan­pas­sen of verwijderen 

U heeft het recht om uw per­soons­ge­ge­vens in te zien, te cor­ri­ge­ren of te ver­wij­de­ren. Daar­naast heeft u het recht om uw even­tu­e­le toe­stem­ming voor de gege­vens­ver­wer­king in te trek­ken of bezwaar te maken tegen de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens door Pluq en heeft u het recht op gege­vens­over­draag­baar­heid. Dat bete­kent dat u bij ons een ver­zoek kunt indie­nen om de per­soons­ge­ge­vens die wij van u beschik­ken in een com­pu­ter­be­stand naar u of een ander, door u genoem­de orga­ni­sa­tie, te sturen.

U kunt een ver­zoek tot inza­ge, cor­rec­tie, ver­wij­de­ring, gege­vens­over­dra­ging van uw per­soons­ge­ge­vens of ver­zoek tot intrek­king van uw toe­stem­ming of bezwaar op de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens stu­ren naar info@​pluq.​eu.

Om er zeker van te zijn dat het ver­zoek tot inza­ge door u is gedaan, vra­gen wij u een kopie van uw iden­ti­teits­be­wijs met het ver­zoek mee te stu­ren. Maak in deze kopie uw pas­fo­to, MRZ (machi­ne rea­da­ble zone, de strook met num­mers onder­aan het pas­poort), pas­poort­num­mer en Bur­ger­ser­vi­ce­num­mer (BSN) zwart. Dit ter bescher­ming van uw pri­va­cy. We rea­ge­ren zo snel moge­lijk, maar bin­nen vier weken, op uw verzoek.

Pluq wil u er tevens op wij­zen dat u de moge­lijk­heid heeft om een klacht in te die­nen bij de nati­o­na­le toe­zicht­hou­der, de Auto­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens. Dat kan via de vol­gen­de link: https://​auto​ri​teit​per​soons​ge​ge​vens​.nl/​n​l​/​c​o​n​t​a​c​t​-​m​e​t​-​d​e​-​a​u​t​o​r​i​t​e​i​t​-​p​e​r​s​o​o​n​s​g​e​g​e​v​e​n​s​/​t​i​p​-​ons.

Hoe wij per­soons­ge­ge­vens beveiligen

Pluq neemt de bescher­ming van uw gege­vens seri­eus en neemt pas­sen­de maat­re­ge­len om mis­bruik, ver­lies, onbe­voeg­de toe­gang, onge­wens­te open­baar­ma­king en onge­oor­loof­de wij­zi­ging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gege­vens niet goed bevei­ligd zijn of er aan­wij­zin­gen zijn van mis­bruik, neem dan con­tact op met onze klan­ten­ser­vi­ce of via info@​pluq.​eu