Waar­om zou je in laad­pun­ten inves­te­ren en niet in je core-business?

Bedrijven beschouwen laadpalen soms als een zinvolle investering. Ze willen er zelfs een verdienmodel van maken. Maar waarom zou je dat doen als het je core business niet is? Je kan je geld maar één keer uitgeven…

Het voelt nu net als­of ik voor eigen paro­chie pre­dik en je ervan pro­beer te over­tui­gen dat je niet in laad­pa­len moet inves­te­ren, omdat wij dat voor je wil­len doen.

In zeke­re zin is dat natuur­lijk ook zo. Pluq wil graag laad­pa­len op jouw loca­tie aan­leg­gen en instal­le­ren. Maar met dit blog wil ik je voor­al behoe­den voor een fiasco.

We heb­ben al gecon­sta­teerd dat er nog veel onwe­tend­heid heerst in laad­pa­len­land. Daar­door loop je het risi­co ver­keerd te wor­den gead­vi­seerd. Dat risi­co ver­taalt zich vaak in hoge rekeningen.

  • De aan­leg valt duur­der uit
  • Er was toch meer kabel nodig dan verwacht
  • Er wordt niet gedacht aan toe­kom­sti­ge uitbreiding
  • De her­be­stra­ting kost­te meer man­uren dan was voorzien
  • De grond­stof­prij­zen stijgen

Een over­schrij­ding van 30% is geen uit­zon­de­ring. Met alle gevol­gen van­dien. En dan heb ik het nog niet eens over de sto­rin­gen die op ter­mijn kun­nen optre­den of de voor­tij­di­ge nood­zaak van uit­brei­ding, waar­door je nog eens een fors bedrag moet ophoes­ten, ter­wijl je de vori­ge inves­te­ring nog niet hebt terugverdiend.

Een van onze aller­eer­ste klan­ten, de eige­naar van een klein res­tau­rant in Bra­bant, was van plan om zelf laad­pa­len aan te schaf­fen en te laten aan­leg­gen. Na ver­schil­len­de offer­tes te heb­ben ont­van­gen, becij­fer­de hij dat drie laad­pa­len hem 25.000 euro kost­ten. All-in. Daar schrok hij van. Vol­gens zijn bere­ke­nin­gen zou het min­stens 6 jaar duren voor­dat hij dit bedrag had terug­ver­diend. Wan­neer hij met dit geld twee hotel­ka­mers zou laten reno­ve­ren, kon hij per nacht 20 euro meer vra­gen. De optel­som leid­de ertoe dat hij de aan­schaf, de instal­la­tie en het onder­houd van de laad­pa­len aan ons overliet.

Waar­om zou je in laad­pa­len inves­te­ren als het je core busi­ness niet is?

Er komt zoveel meer bij kij­ken dan wordt ver­moed. Wat doe je als iemand een laad­paal uit de grond rijdt? Heb je ver­stand van soft­wa­re upda­tes en modem-aan­pas­sin­gen? Wat doe je als in 2030 ruim 30% van de auto’s elek­trisch zal zijn en je nog veel meer laad­pa­len nodig hebt om aan de vraag naar stroom te vol­doen? Ben je in staat om een smart-sys­tem van met elkaar pra­ten­de laad­pa­len te moni­to­ren en te managen?

Een faci­li­ty­ma­na­ger van een groot kan­to­ren­com­plex gaf me laatst te ver­staan dat hij niet in laad­pa­len wil­de inves­te­ren, omdat het ren­de­ment te laag was. ‘Klein fruit’, zei hij; niet de moei­te waard. Hij inves­teer­de lie­ver in een upgra­de van het gebouw en koos voor vol­le­di­ge laad­paal-ont­zor­ging. Hij zag het niet zit­ten om tel­kens een mon­teur te moe­ten bel­len als een sto­ring zou optre­den. Dat vond hij zon­de van zijn tijd.

Gra­tis laad­pa­len zijn bij uit­stek geschikt voor bedrijven:

  • die geen geld heb­ben, maar hun klan­ten wel een oplaad­ser­vi­ce wil­len aanbieden
  • die wel geld heb­ben, maar van mening zijn dat ‘aty­pi­sche acti­vi­tei­ten’ niks mogen kosten.
  • die geld in laad­pa­len wil­len inves­te­ren, maar bang zijn om de focus op hun core busi­ness te verliezen.
  • die zul­ke gro­te omzet­ten draai­en dat ont­zor­ging ze meer ople­vert dan het ren­de­ment op lan­ge termijn.

Elk bedrijf zal er een ande­re argu­men­ta­tie op nahou­den. Uit gesprek­ken met klan­ten is mij inmid­dels dui­de­lijk gewor­den dat inves­te­rin­gen in de core busi­ness over het alge­meen meer omzet ople­ve­ren dan een inves­te­ring in laadpalen.

Als direc­teur van een attrac­tie­park vraag je dus wel twee keer af of je 100.000 euro inves­teert in een laad­plein met 10 palen, of de ton inzet voor de aan­schaf van een nieu­we achtbaan…

Bij Pluq zou­den we het wel weten. Wij zou­den kie­zen voor laad­pa­len. Maar dat is dan ook onze core business…

Door Pieter Zijlema
Deel dit artikel