VER­HOOG DE OMZET EN VER­DUUR­ZAAM JE ORGA­NI­SA­TIE MET GRA­TIS LAADPALEN

VER­HOOG DE OMZET EN ver­DUUR­ZAAM JE ORGA­NI­SA­TIE MET GRA­TIS LAADPALEN

Geen inves­te­rin­gen nodig
Ver­goe­ding per kWh
Tota­le ontzorging
Pluq finan­ciert, instal­leert en beheert e‑laadpunten op pri­va­te par­keer­ter­rei­nen. Het kost jouw orga­ni­sa­tie niets, maar levert je veel op: tevre­den bezoe­kers, een groe­ne sig­na­tuur plus een deel van de opbrengst. Je raakt ook iets kwijt: stress!

WAN­NEER MEN­SEN HUN ELEK­TRI­SCHE AUTO NIET OP JOUW LOCA­TIE KUN­NEN OPLA­DEN, GAAN ZE ERGENS ANDERS HEEN. JE MIST KLAN­DI­ZIE EN OMZET.

Omdat Pluq alle kos­ten finan­ciert, kun jij je rich­ten op de ont­wik­ke­ling van de orga­ni­sa­tie. Je bent ver­ze­kerd van eer­ste klas laad­pa­len en je hoeft bezoe­kers met een elek­tri­sche auto nooit meer teleur te stellen.

De toe­komst heeft een teken

Video afspe­len

Char­gen is het nieu­we tan­ken. Toch wordt zel­den aan­ge­ge­ven waar je de bat­te­rij van je EV kan op- of bij­la­den. Pluq brengt hier ver­an­de­ring in. De toe­komst heeft een teken. 

ONS PLAN VAN AAN­PAK IS VRIJ SIMPEL

Eerst reke­nen we uit hoe­veel laad­pun­ten je nodig hebt.

We slui­ten de laad­pun­ten
op de meter­kast van jouw orga­ni­sa­tie aan.

We moni­to­ren het gebruik zodat jouw net­werk de stroom­vraag altijd aankan.

Heb je straks meer laad­pun­ten nodig, dan scha­len we kos­te­loos
op.

De sma­ken van Pluq

Ben je over­tuigd van de voor­de­len van gra­tis laad­pa­len? Dan is het tijd om te bepa­len wel­ke type char­ger je op jouw loca­tie wilt. Pluq heeft drie smaken:

DE PLUQ LAADPAAL

Pluq staat garant voor hoog­waar­di­ge kwa­li­teit. Alfen en Eco­Tap leve­ren de palen.

De goe­de doelenlaadpaal

Kies je voor de goe­de doe­len­laad­paal van Pluq op jouw loca­tie, dan onder­steun je het werk van KWF, Kika of het Ronald McDo­nald Kin­der­fonds. Omdat wij een bete­re toe­komst voor ogen heb­ben, komen we in actie voor orga­ni­sa­ties die iede­re vorm van hulp kun­nen gebrui­ken. Van elk gela­den kWh gaat 2 cent naar het goe­de doel.

De whi­te label-laadpaal 

Zie je kan­sen voor een joint ven­tu­re? Wil je de paal beplak­ken in de stijl van jouw bedrijf? Wil je een ander goed doel hel­pen dan de drie die wij steu­nen? Dan is de whi­te label­laad­paal een goe­de keu­ze. Sport­stroom en Die­ren­park Amers­foort zijn mooie voor­beel­den. De palen blij­ven eigen­dom van Pluq.

WAAR­OM IS PLUQ VOOR JOU DE BES­TE OPLOSSING

Wat weet jij van laad­pa­len aan­leg­gen en installeren? 

We heb­ben ruim 12 jaar erva­ring en weten wat er te koop is 

Kun je de aan­schaf en instal­la­tie van laad­pa­len in 3 jaar terugverdienen? 

Zul­len we de reken­som samen eens maken? 

Waar­om zou je in laad­pa­len inves­te­ren en niet in je core business? 

Je kan je geld maar 1x uitgeven 

Zegt jouw instal­la­teur dat het net­werk de piek­be­las­ting van laad­pa­len niet aankan? 

Na 12 jaar weten wij dat ‘kan niet,’ niet bestaat 

DIT ZEG­GEN KLAN­TEN OVER ONS

Super­blij

“Ons land­goed Kapel­ler­put beschikt nu over 10 e‑laadpunten voor elek­tri­sche auto’s. Gas­ten zijn super­blij met deze extra ser­vi­ce. De palen zijn vol­op in gebruik. Het mooie is dat de palen gevoed wor­den door 100% Neder­land­se wind­ener­gie. Dan is het hele­maal duur­zaam tanken.” 
Rik Hüs­ken, Hotel Kapel­ler­put, Heeze

Vol­le­dig ontzorgd

“We dach­ten eraan om zelf laad­pa­len aan te schaf­fen en te instal­le­ren. Maar het ver­dien­mo­del bleek com­plex. Het duur­de lan­ger om de kos­ten terug te ver­die­nen dan we aan­na­men. En als je wilt uit­brei­den moet je weer inves­te­ren. Nu zijn alle kos­ten en risico’s voor reke­ning van Pluq. Ons geld gaat naar de die­ren en het park. Dat is een hele goe­de keu­ze geweest. We wor­den vol­le­dig ontzorgd.” 
Cle­mont Struik, Die­ren­park Amersfoort

Kan niet, bestaat niet

“De net­werk­be­heer­der zei dat er niet genoeg capa­ci­teit was voor een laad­plein. Pluq heeft bewe­zen dat ‘kan niet’ niet bestaat. Door de laad­sta­ti­ons op druk­ke tijd­stip­pen tra­ger te laten laden, raakt het net­werk niet over­be­last. Men­sen kun­nen nu rus­tig met hun EV naar Hol­werd komen en de boot naar Ame­land nemen. Als ze terug­ko­men is hun bat­te­rij opgeladen” 
Hans Nieu­wen­stein, Wagen­borg Pas­sa­giers­dien­sten, Ameland

VEEL GESTEL­DE VRAGEN

We slui­ten de laders direct aan op het net­werk van jouw orga­ni­sa­tie. Het tarief dat gebrui­kers beta­len, ligt iets hoger dan de prijs die jouw orga­ni­sa­tie voor de stroom betaalt. We stor­ten deze kos­ten aan je terug plus een per­cen­ta­ge van de opbrengst per kWh.

Onze laad­pun­ten zijn geschikt voor loca­ties waar bezoe­kers min­stens twee uur ver­blij­ven. Gas­ten kun­nen de bat­te­rij van hun EV in alle rust opla­den en hun weg zor­ge­loos ver­vol­gen. Onze tarie­ven zijn dus ook lager dan die van snell­laad­sta­ti­ons. We gebrui­ken trou­wens alleen groe­ne elek­tri­ci­teit uit Neder­land voor onze laadpalen.

De mees­te aan­bie­ders van elek­tri­sche laad­pa­len ver­ko­pen ze of bie­den ze via een lea­se­con­struc­tie aan. Wij geven ze weg en instal­le­ren en onder­hou­den ze op onze kos­ten. Daar­mee gaan we enor­me ver­plich­tin­gen aan. Onze inves­te­rin­gen ver­die­nen we pas over lan­ge­re tijd terug. Van­daar het part­ner­ship van tien jaar.

Een part­ner­ship ver­plicht ons om elke dag die extra stap te zet­ten en onder alle omstan­dig­he­den com­mit­ment te tonen. Wan­neer meer laad­pun­ten nodig zijn, zor­gen wij ervoor dat ze komen. Gra­tis natuur­lijk. Wij groei­en graag met onze klan­ten mee. 

Wij wer­ken aan een leef­ba­re toe­komst voor onze kin­de­ren. We wil­len voor­ko­men dat de polen smel­ten en de zee­spie­gel 3 of 4 cen­ti­me­ter stijgt. Scho­ne lucht is super­be­lang­rijk. Daar­om moe­ten we zo snel moge­lijk af van gas en fos­sie­le brand­stof­fen. Om de ener­gie­tran­si­tie te ver­snel­len, plant Trees for All voor elke laad­paal twee bomen in een bos. Onze kin­de­ren ver­die­nen het! 

Pluq maakt char­ging zo sim­pel moge­lijk. We weten dat veel orga­ni­sa­ties lie­ver niet in elek­tri­sche oplaad­sta­ti­ons inves­te­ren, maar hun gas­ten wel laad­pun­ten wil­len aan­bie­den. Wij hel­pen ze door alle kos­ten voor onze reke­ning te nemen. Als er iets stuk gaat, lost onze tech­ni­sche dienst het op. Hoe meer laad­sta­ti­ons er zijn, hoe aan­trek­ke­lij­ker elek­trisch rij­den wordt. Zo sim­pel is het. Dit ver­haal is te mooi om NIET waar te zijn. Kan niet, bestaat niet.

De Pluq-Card, exclu­sief voor jou

Als onder­ne­mer, school­be­stuur­der of direc­tie­lid betaal je lie­ver niet onze nor­ma­le prijs voor een tank­beurt. Met de Pluq-card laad je daar­om tegen een lager tarief. Je kunt de betaal­kaart ook aan­vra­gen voor mede­wer­kers. Let op: de kaart is geper­so­na­li­seerd en niet over­draag­baar. Check!