Brief van Pie­ter Zij­le­ma, hoofd laad­pa­len bij Pluq

MEI 2022

Drie jaar gele­den maak­te ik een afspraak met mezelf. ‘Pie­ter’, zei ik, ‘je gaat niet aan de zij­lijn staan toe­kij­ken hoe de polen smel­ten en de zee­spie­gel stijgt’.

De opwar­ming van de aar­de houdt me al gerui­me tijd bezig. Afgaan­de op alle onder­zoe­ken is het erop of eron­der. Per­soon­lijk vind ik dat we onze kin­de­ren niet mogen opza­de­len met een wereld die onleef­baar dreigt te wor­den. Dat kun­nen we niet maken…

Vol­gens het IPCC heb­ben we ons lot in eigen hand. We hoe­ven geen dra­co­ni­sche maat­re­ge­len te nemen om veel van de broei­kas­gas­sen terug te drin­gen en de lucht weer schoon te krij­gen. Als we met z’n allen over­stap­pen naar elek­trisch rij­den, zijn we al een eind op weg.

Daar­om zijn we Pluq begon­nen. We voor­zien scho­len, res­tau­rants, hotels, musea, zie­ken­hui­zen, par­keer­ga­ra­ges, instel­lin­gen, pret­par­ken, die­ren­tui­nen en bedrij­ven met een eigen par­keer­lo­ca­tie van laad­pun­ten. Door de units kos­te­loos aan te bie­den, zijn ze voor ieder­een toe­gan­ke­lijk, dus ook voor bedrij­ven die geen bud­get heb­ben om erin te inves­te­ren. Door­dat er nu meer laad­pun­ten komen, kie­zen men­sen mak­ke­lij­ker voor elek­trisch. Er wor­den nu al meer EV’s ver­kocht dan benzineauto’s.

Inmid­dels werk ik ruim 12 jaar aan de ener­gie­tran­si­tie. Ik heb stra­te­gi­sche posi­ties bekleed bij gro­te ener­gie­be­drij­ven. Hoe­wel over­al inspi­re­ren­de din­gen gebeu­ren, vond ik dat het te lang­zaam gaat.”

VER­AN­DE­RING BEGINT BIJ DOEN.

Mobi­li­teit moet zo snel moge­lijk elek­trisch wor­den. We heb­ben alle­maal belang bij scho­ne lucht. Daar­om nodig ik je uit om samen de toe­komst van onze kin­de­ren vei­lig te stel­len. Staan­de aan de zij­lijn gaan we het ver­schil niet maken.
Doe je mee?

Pie­ter Zijlema

CEO PLUQ

Door Pieter Zijlema
Deel dit artikel