Zegt jouw instal­la­teur dat het net­werk de piek­be­las­ting van laad­pa­len niet aankan?

De capaciteit van het netwerk is een belangrijke parameter. Het is ook een voorname reden waarom installateurs en netwerkbeheerders de aanleg van een laadplein afraden. Vaak onterecht. Want ook met weinig capaciteit is het mogelijk om laadpalen hun werk te laten doen.

Neder­land kampt, met name in het noor­den, met net­con­ges­tie. Door de eco­no­mi­sche groei is de vraag naar trans­port van elek­tri­ci­teit is gro­ter dan het net aan­kan. Hier­door kun­nen nieu­we bedrij­ven zich niet altijd ves­ti­gen of wor­den woon­wij­ken niet op het net aangesloten.

Op deze ‘pro­bleem­plek­ken’ zien instal­la­teurs het vaak niet zit­ten om laad­plei­nen aan te leg­gen. Ze zijn bang dat de stop­pen door­slaan en loca­ties zon­der stroom komen te zit­ten omdat de vraag het aan­bod overstijgt.

Die twij­fel is begrij­pe­lijk. Maar zel­den terecht. Wei­nig capa­ci­teit hoeft geen belem­me­ring te zijn om een laad­plein aan te leg­gen. Er zijn ver­schil­len­de oplos­sin­gen om de uit­da­ging te tackelen.

Smart char­ging network

Door laad­pa­len 24/7 met elkaar te laten pra­ten, bere­ke­nen ze de beschik­ba­re capa­ci­teit en ver­de­len die over de laad­pa­len die wor­den gebruikt. Komt er een auto bij, dan wordt de stroom opnieuw ver­deeld. Deze dyna­mi­sche manier van slim laden is uiter­ma­te geschikt voor loca­ties waar auto’s lang staan, zodat er genoeg tijd is om de bat­te­rij te chargen.

Lang­za­mer laden tij­dens piekuren

Op loca­ties als hotels en res­tau­rants zijn er druk­ke momen­ten en min­der druk­ke momen­ten. Door laad­pa­len zo in te stel­len dat er tij­dens piek­uren min­der kW voor­han­den is, voor­kom je kri­tie­ke piek­be­las­tin­gen, ter­wijl de auto’s gewoon opla­den en na twee uur genoeg power heb­ben om enke­le hon­der­den kilo­me­ters te rijden.

Meer capa­ci­teit aanvragen

Een dik­ke­re kabel met meer trans­port­ver­mo­gen of een gro­ter trans­for­ma­tor­huis zijn manie­ren om meer capa­ci­teit op loca­ties te krij­gen. Met deze oplos­sin­gen is veel geld gemoeid, en het is de vraag wie voor de kos­ten opdraait. Een gro­te­re trans­for­ma­tor is meest­al voor reke­ning van de loca­tie-eige­naar. Er zijn ook slim­me­re oplos­sin­gen denk­baar. Ga bij­voor­beeld na in wel­ke cate­go­rie je elek­tri­ci­teits­aan­slui­ting valt en of er een moge­lijk­heid bestaat om het ver­mo­gen bin­nen die cate­go­rie op te schroe­ven. Als die moge­lijk­heid er is, dan zal de net­werk­be­heer­der aan­pas­sin­gen moe­ten doen om het ver­mo­gen te realiseren.

Tech­niek maakt veel mogelijk.

Maar ‘kan­sen zien’ en ‘cre­a­tief den­ken’ zijn min­stens zo belangrijk.

Elke loca­tie is anders en vraagt om een spe­ci­fie­ke oplossing.

Wat de instal­la­teur je ook ver­telt, ik wil wed­den dat jouw loca­tie de piek­be­las­ting aan­kan en dat we een inno­va­tief laad­plein kun­nen realiseren.

Door John Doe
Deel dit artikel