Kun je de aan­schaf en instal­la­tie van laad­pa­len in 3 jaar terugverdienen?

Organisaties krijgen steeds vaker te horen dat ze de aanschaf en installatie van elektrische laadpalen binnen een paar jaar hebben terugverdiend. Het advies is vaak gebaseerd op nattevingerwerk. Of en wanneer de investering zich terugbetaalt hangt van veel factoren af.

Laten we bij het begin begin­nen. Om een eer­lij­ke reken­som te kun­nen maken, zul je eerst het doel moe­ten definiëren.

  • Waar­om wil je laadpalen?
  • Wat wil je ermee bereiken?
  • Hoe­veel laad­pa­len heb je nodig?
  • Waar komen ze te staan?
  • Hoe zie jij de toe­komst van e‑mobility?

Als je deze vra­gen hebt beant­woord, kom je auto­ma­tisch bij de prak­ti­sche zaken waar geld mee is gemoeid.

De reken­som die we gaan maken is com­plex en bestaat uit ver­haal­tjes. Dat komt door­dat er veel vari­a­be­len zijn.

De aan­schaf van laadpalen

Laad­pa­len en ‑zui­len zijn er in tig vor­men en maten. Boven­dien vari­eert de kwa­li­teit. In laad­pa­len­land mag je stel­len dat de duur­de­re exem­pla­ren van bete­re kwa­li­teit zijn en dus min­der storingsgevoelig.

Voor een goe­de laad­paal, met dub­be­le aan­slui­ting (voor twee laders tege­lijk), ben je min­stens 3500 euro exclu­sief instal­la­tie kwijt. Wil je er tien, dan zit je dus zomaar op 35.000 euro. Dan pra­ten we over laders met maxi­maal 22 kilo­watt. De prijs van snel­la­ders ligt hoger.

De instal­la­tie van laadpalen

Nu wordt het span­nend. De instal­la­tie kan een black box zijn. Veel hangt af van de exper­ti­se van de instal­la­teur en zijn/​haar manier van kij­ken. Als het par­keer­ter­rein hon­derd meter van de meter­kast ver­wij­derd is, wordt het sowie­so een kost­ba­re aan­ge­le­gen­heid. Kabels zijn duur, net als het graaf­werk, de beves­ti­ging van kabel­go­ten (in par­keer­ga­ra­ges) en de aan­slui­ting op de meter­kast. Her­be­stra­ting is even­eens een kos­ten­post om reke­ning mee te houden.

Het loont om offer­tes bij ver­schil­len­de par­tij­en op te vra­gen en met elkaar te ver­ge­lij­ken. Op deze plek is het onmo­ge­lijk te bere­ke­nen wat de instal­la­tie en aan­leg van laad­pa­len op jouw par­keer­ter­rein kost. Er is geen vas­te for­mu­le voor.

Wij reke­nen door­gaans met bedra­gen tus­sen de 50.000 en 70.000 euro voor tien laadpalen.

Het onder­houd van laadpalen

Een laad­paal is een vrij nieuw pro­duct. Hoe de units zich op lan­ge ter­mijn gedra­gen is niet of nau­we­lijks bekend. Fabri­kan­ten geven vaak 3 jaar garan­tie. Wat er daar­na gebeurt, zul­len we moe­ten afwachten.

Let er op, dat niet alle sto­rin­gen onder de garan­tie val­len. Pro­ble­men met beta­lings­soft­wa­re en de kaart­le­zer zijn bij­voor­beeld voor eigen reke­ning. Het inhu­ren van een sto­rings­mon­teur, kost al gauw 500 euro. Gaat een laad­paal of ‑zuil na 5 jaar stuk, dan is ver­van­ging van het appa­raat ook een extra kos­ten­post. Pro­ble­men met onder­grond­se beka­be­ling ver­gen vaak nog meer geld.

De opbrengst van laadpalen

Tegen­over alle kos­ten staan natuur­lijk ook opbreng­sten. Je kunt per gela­den kWh een opslag door­re­ke­nen die je zelf mag bepa­len. In de opslag ver­dis­con­teer je bij­voor­beeld de aan­schaf- en instal­la­tie­kos­ten plus de winst die je wilt maken.

Er zit hier wel een adder­tje onder het gras… Want hoe inten­sief zul­len jouw laad­pa­len wor­den gebruikt? Staan auto’s de hele dag te tan­ken of zijn de laad­pun­ten ‘slechts’ een paar uur per dag bestek­kerd? Hoe min­der kilo­watt­uren gela­den wor­den, des te lan­ger het duurt voor­dat je de inves­te­ring terugverdient.

Het resul­taat

Een reken­som is niet een­vou­dig te maken. Er zijn sim­pel­weg te veel vari­a­be­len. De groot­ste winst is eigen­lijk het feit dat je laad­pa­len aan­biedt, zodat bezoe­kers een extra reden heb­ben om hun EV of hybri­de op jouw loca­tie te par­ke­ren. Of en wan­neer je de inves­te­ring terug­ver­dient, zal de toe­komst uitwijzen.

Door Pieter Zijlema
Deel dit artikel