VOOR­UIT­GANG IS ZO SNEL MOGE­LIJK DE BAR­RI­È­RES WEG­NE­MEN DIE MEN­SEN ERVAN WEER­HOU­DEN ELEK­TRISCH TE GAAN RIJDEN.

Pluq ont­zorgt orga­ni­sa­ties die niet genoeg ken­nis of inves­te­rings­ruim­te heb­ben om elek­tri­sche laders op hun par­keer­ter­rein te instal­le­ren. Door alle kos­ten voor onze reke­ning te nemen, maken we elek­trisch rij­den voor ieder­een aan­trek­ke­lijk en ver­duur­za­men we de samenleving.

Brief van Pie­ter Zijlema

Hoofd laad­pa­len bij Pluq

ONZE PRIN­CI­PES

VOOR­UIT­DEN­KEN

Als onder­ne­mers voe­len we aan wat The Next Big Thing zal zijn. Wij zijn ervan over­tuigd dat mobi­li­teit elek­trisch wordt. Ieder­een die we tegen­ko­men pro­be­ren we toe­komst-bewust te maken. De tran­si­tie kan ons niet snel genoeg gaan. Het is 5 voor 12, mensen!

DAP­PER

De mees­te aan­bie­ders van elek­tri­sche laad­pa­len bie­den ze te koop aan, of via een lea­se­con­struc­tie aan. Wij geven ze weg en instal­le­ren en onder­hou­den ze op onze kos­ten. Daar­mee gaan we enor­me ver­plich­tin­gen aan. Wie de ener­gie­tran­si­tie wil ver­snel­len, moet risico’s dur­ven nemen. 

KEN­NIS­GE­DRE­VEN

In de 12 jaar dat we bezig met de ener­gie­tran­si­tie heb­ben we veel geleerd. We heb­ben intel­li­gen­te oplos­sin­gen bedacht waar­door net­wer­ken zelfs op piek­mo­men­ten niet over­be­last raken. Ken­nis is key. Het is pret­tig om klan­ten te kun­nen onder­steu­nen met ken­nis en waar­de­vol­le inzichten.

LOY­AAL

Wij gelo­ven in een wij-wereld en in lang­du­ri­ge rela­ties met mede­wer­kers, klan­ten en leve­ran­ciers. Part­ner­ships gaan we min­stens voor tien jaar aan. Dat ver­plicht ons om elke dag die extra stap te zet­ten en onder alle omstan­dig-heden com­mit­ment te tonen. Samen komen we het best tot ons recht.

EER­STE KLAS

Het is toch heer­lijk als klan­ten zich hele­maal ont­zorgd voe­len? We instal­le­ren de bes­te kwa­li­teit laad­pa­len en leve­ren de best denk­ba­re ser­vi­ce. We wil­len altijd alles beter doen. Daar­om heten we Pluq. Met de Q van kwaliteit.

ONZE DROOM 

Het is fijn als je ervan op aan kunt dat je EV niet stil valt als je van de Noord­kaap naar Sevil­la toert. Rond 2030 heb­ben we daar­om in heel Euro­pa Pluq- laad­pun­ten staan, op maxi­maal 70 kilo­me­ter van elkaar. Je bestem­ming ligt altijd bin­nen handbereik. 

ONZE DROOM 

Het is fijn als je ervan op aan kunt dat je EV niet stil valt als je van de Noord­kaap naar Sevil­la toert. Rond 2030 heb­ben we daar­om in heel Euro­pa Pluq- laad­pun­ten staan, op maxi­maal 70 kilo­me­ter van elkaar. Je bestem­ming ligt altijd bin­nen handbereik.